انواع فال و طالع بینیعمومیویژه

تعبیر خواب سگ دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد

تعبیر خواب سگ دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد
تعبیر خواب سگ دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد
تعبیر خواب سگ دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد
تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

در اینبخش انواع تعبیر خواب سگ را بررسی میکنیم. سگ ها در دنیای واقعی نماد وفاداری و هم چنین احساس می باشند، انها موجوداتی هستند کـه از دیرترین ایام با انسانها همراه بوده اند. بعلت نجس شمردن سگ، معبرین اسلامی سگ را نماد دشمنی و کینه می‌دانند اما از دید معبران غربی سگ بـه حفاظت و راستی تعبیر می شود، در ادامه بیشتر صحبت میکنیم. با همراه باشید.

در ابتدا روانشناسی دیدن سگ در خواب

نماد سگ می تواند با غرایزی مانند ترحم کردن، وفاداری، محافظت یا نگهبانی مرتبط باشد. غرایز قابل سرکوب شدن نیستند. آن‌ها در مـا وجود داشته و همواره در حال تاثیر گذاری هستند. مـا تنها میتوانیم بـه شناخت آن‌ها پرداخته و آن‌ها را نظارت کنیم. نظارت غرایز بـه مـا کمک میکند تا ازآن‌ها در جهتی مثبت استفاده کنیم.

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در رویا سگی بشما حمله کند، نشان دهنده‌ی این معناست کـه نظارت این غرایز از دست شـما خارج شده و بـه شکل افراطی در حال تاثیر گذاری بر روی عملکرد شـما هستند. ممکن اسـت از برخی رفتار‌های خود مثل ترحم بی حد بـه دیگران، دچار آسیب‌هایی شده باشید. این انزجار، بـه شکل سگی کـه بشما حمله می کند ظاهر می شود.

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در رویا از نماد سگ فرار کنید، میتواند بـه این معنا باشد کـه در بیداری متوجه این عدم بازرسی شده اید، اما علاقه‌ای بـه رو بـه رو شدن و حل کردن این مشکل ندارید؛ و اگر در رویا اقدام بـه کشتن سگ کنید، بـه این معناست کـه در تلاش هستید تا این وضعیت نابهنجار را از بین برده ودر خود تغییرات جدیدی ایجاد کنید.

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

رنگ‌ها نماد‌های کلی‌تر و عمیق تری هستند کـه بیشتر اوقات در رابطه با دیگر جزئیات، معنای بخصوصی را منتقل می کنند. سگی بـه رنگ سیاه میتواند بـه مفهوم ناشناختگی مرتبط باشد. یا سگی بـه رنگ سفید، میتواند بـه شناخت شـما در حالت هوشیاری، نسبت بـه این احساس و گرایش بخصوصی کـه در شـما وجوددارد، اشاره داشته باشد.

شـما دراین زمان در حال آموختن این موضوع هستید کـه چگونه از منافع خود محافظت کرده ودر عین حال دیگران را قربانی منفعت طلبی خود نکنید. توازن واقعی زمانی ایجاد میشود کـه بتوانید سگ رابه صورت اهلی و دوست داشتنی مشاهده کنید. رنگ سگ‌هایی کـه در رویا مشاهده می کنید، میتواند بـه برخی دیگر از ویژگی‌ها و میزان شناخت شـما نسبت بـه آن غریزه‌ی خاص اشاره داشته باشد.

محمدبن سیرین گوید:

سگ در خواب دیدن، دشمن پست اسـت، اما مهربان بودو سگ ماده در خواب زن فرومایه بودو سگ سیاه دشمنی بود از عرب و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دشمن.

سلطان طامع «سلطان طمعکار».

دانشمند و خادم بدفعل «دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار».

مردمان غماز «افراد سخن چین».

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست اسـت و چنان چـه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عیناً همین حالت پیش می آید.

تعبیر خواب حمله کردن و گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر دید جامه او بـه آب دهان سگ آلوده شد، دلیل اسـت از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل کـه در مالش نقصان پدید آمد. اگر دید کـه سگی جامه وی را بـه دندان بگزید، دلیل اسـت مکروهی بر وی رسد. اگر بیند کـه سگ بر وی بانگ میکرد، دلیل کـه از دشمنی سخنی زشت شنود.

مطیعی تهرانی:

اگر سگی ماده در خواب بشما حمله کرد باید خودرا از خطر زنی فرومایه حفظ کنید کـه او زنی اسـت اذیت رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب مبارک نیست.

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی اسـت قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی اسـت ناتوان کـه قادر نیست اذیت برساند مثل سگ‌های زینتی و کوچک کـه عده ای در خانه‌ها نگه می‌دارند.

تعبیر خواب فرار کردن از سگ

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند کـه سگ از وی می‌گریخت، دلیل اسـت دشمن از وی برحذر بو.سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند کـه بـه سگی شکار می کرد، دلیل کـه از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند کـه سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل اسـت از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ آشنا و سگ غریبه

چنانچه در رویای خود سگی دیدید کـه فرمانبردار و رام اسـت و بـه دنبالتان می آید و سخن و اشارات شـما را می‌فهمد امنیت دارید و خواب شـما خبر میدهد کـه آسیب نمیبینید و دوستی از شـما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید میتوانید بـه او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و فرمانبردار و آرام دوست تعبیر می شود.

مطیعی تهرانی:

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

چنان چـه در خواب سگی ببینید کـه بیگانه اسـت و وی را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا کـه احتمالاً نسبت بشما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بودو بشما حمله کرد خواب شـما میگوید دشمنی پست و دون و اذیت رساننده در کمین شـما اسـت کـه لازم اسـت از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

تعبیر خواب صدای سگ

صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا اسـت و چنان چـه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن اسـت کـه از شـما بد می‌گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب میدهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا اسـت و خواب شـما میگوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت کـه او نسبت بشما سخنان زشت میگوید و دشنام می دهد.

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه بـه سگ غذا میدهید از غم و غصه فراغت حاصل میکنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شـما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شـما می شود و روی کید و فریب مالی را از شـما می‌رباید و چنان چـه آن سگ ماده باشد زنی شـما را گول میزند و پولی را از چنگتان بـه در میبرد.

تعبیر خواب ترساندن سگ

اگر در خواب ببینید کـه سگی از شـما ترسید و گریخت کسی راکه دوست ندارید از خویشتن می‌رانید ولی ممکن اسـت آن شخص هر کس هست شـما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ معروف اسـت.

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ بـه ضعف و زبونی نزد شـما بازگشت نیکو اسـت چون خواب شـما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شـما در آن اسـت کـه خلاف میل خود رفتار کنید. دراین حالت ضعفی کـه سگ در خواب شـما نشان میدهد مبشر پیروزی اسـت در بیداری.

تعبیر خواب دیدن سگ‌های زیاد

اگر دیدید سگ‌های زیادی گرد شـما را گرفته‌اند در جمعی وارد می شوید کـه بین آن‌ها بیگانه هستید. آن‌ها شـما را نمی پذیرند و با بد بینی بشما نگاه میکنند شـما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. بـه هرحال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ‌ها بشما حمله کنند بـه هیچ عنوان خوب نیست.


تعابیر بیشتر درباره دیدن خواب سگ

از آنجایی کـه سگ در اصل بـه نژاد گرگ تعلق دارد، برخی افراد ترس و وحشت بسیار زیادی ازآن دارند. آن ها از حمله غیرقابل پیش‌بینی سگ های بزرگ، زوزه تهدیدآمیز او، پارس کردن سگ، پنجه‌ها و دندان‌های تیزش بـه شدت می ترسند. بویژه سگ‌های نگهبان بزرگ موجوداتی بسیار ترسناک بـه شمار میروند و بعضی افراد ناخودآگاه با دیدن این حیوان از او فاصله می گیرند.

تعبیر خواب سگ بزرگ که شما را دنبال می‌کند

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه سگی شـما را تعقیب می کند، شاید وادار باشید کـه با ترس‌ها یا مشکلات ذهنی خود کـه انها را در دنیای واقعی نپذیرفته‌اید یا انها را بیان نمی کنید روبرو شوید. هر چـه بیشتر این احساسات ناخوشایند را در خواب خود در قالب سگ دنبال نمایید، نشانه آن اسـت کـه از شـما دعوت میشود تا صادقانه پذیرای احساسات خود باشید.

تعبیر خواب سگ بزرگ در حال شکار کردن

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن سگی در خواب کـه کسی یا چیزی را شکار میکند نشان دهنده غرایز و احساسات انسان اسـت. خواب بیننده شدیداٌ خواستار آن اسـت کـه در زندگی حرفه‌ای یا شخصی خود بـه هدف خاصی دست یابد. دراین مسیر احساساتش وی را هدایت میکنند و انرژی هایی قوی هم راه درست رابه او نشان می دهند.

تعبیر خواب سگی در حال فرار

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب سگ خودرا ببینید کـه از شـما فرار میکند، تعبیر آن اسـت کـه شـما در زندگی واقعی از افراد، موقعیت‌ها یا احساسات خاصی کـه ناخوشایند شـما هستند فرار می کنید. شـما نمیخواهید پذیرای آن ها باشید چون از روبرو شدن با آن ها میترسید. بهتر اسـت بخودِ درونی تان گوش بدهید و برای غلبه بر این جنبه‌های ناخوشایند از احساسات سرکوب شده خود آگاه شوید.

تعبیر خواب سگ بزرگ که شما را گاز می‌گیرد

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب سگی را ببینید کـه شـما را گاز میگیرد، این خواب نمادی از حسادت، احساساتی منفی و ناخوشایند اسـت کـه در محیط پیرامون شـما پراکنده شده اسـت. بزودی با درگیری یا بحثی در رابطه تان روبرو می شوید. هم چنین وادار می شوید کـه با موانع و مشکلات مالی دست و پنجه نرم کنید. سگی کـه صورت خواب بیننده را گاز می گیرد نماد آن اسـت کـه آوازه عمومی وی در دسترس خطر قرار دارد.

تعبیر خواب سگی که می‌خواهد شما را گاز بگیرد

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه سگ هنوز شـما را گاز نگرفته اما در تلاش اسـت کـه اینکار را انجام بدهد تعبیر آن اسـت کـه خواب بیننده باید خودرا برای این حقیقت آماده کند کـه افراد حسودی اطراف او وجود دارند و بـه او اجازه نمیدهند تا بـه موفقیت حرفه‌ای یا شخصی دست یابد. این افراد فقط منتظر فرصتی هستند کـه بـه این فرد آسیبی برسانند.

تعبیر خواب سگی که کودکی را گاز می‌گیرد

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه سگ کودکی را گاز میگیرد، تعبیر آن اسـت کـه خواب بیننده در آستانه شروع مرحله جدیدی از زندگی خود قرار دارد. با این وجود، این اتفاق برای همه ی اطرافیان او مبارک نخواهد بود اما عده ای از انها بـه شدت برای او و این اتفاق خوشحال و شادمان هستند. بنابر این، این خواب نمادی از این حقیقت اسـت کـه شادمانی و خوشحالی تازه از راه رسیده در زندگی خواب بیننده در دسترس خطر قرار دارد.

تعبیر خواب سگی که گلوی شما را گاز می‌گیرد

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

وقتی در خواب ببینید کـه سگی بـه گلوی شـما حمله میکند در واقع خودرا در موقعیتی تهدیدآمیز و خطرناک دیده‌اید و باید این خواب و تعبیر آنرا جدی بگیرید. خطری در زندگی واقعی خواب بیننده وجوددارد کـه وی را تهدید می کند و الزاماً هم موقعیت خطرناکی برای این فرد رخ نخواهد داد بلکه او در موقعیتی قرار می گیرد کـه شدیداٌ خودش یا روحش را تحت تاثیر قرار می دهد.

تعبیر خواب سگی که دست شما را گاز می‌گیرد

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

خوابی کـه در آن سگی دست شـما را گاز می گیرد نمادی از بدبختی ها، صدمات و آسیب‌های زندگی واقعی خواب بیننده اسـت. دست در خواب نمادی از مهارت، فراست و تیزهوشی کاری اسـت. با این تفسیر، وقتی در خواب ببینید کـه سگی دست شـما را گاز می گیرد، این خواب نمادی از ضررهای پیش‌بینی نشده و قریب الوقوع یا خسارت مالی در کسب و کارتان اسـت.

تعبیر خواب سگی که دندان هایش را به شما نشان می‌دهد

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه سگی دندان هایش رابه شـما نشان می دهد، این خواب بشما از حمله‌ای نزدیک خبر میدهد کـه حتی در خواب عواقبی ترسناک تر هم دارد. بـه این ترتیب، خواب بیننده باید مراقب باشد کـه از قرار گرفتن در موقعیت‌های خطرناک و غیرضروری کـه میتواند آسیب جسمی یا ذهنی برای او بـه همراه داشته باشد پرهیز کند.

تعبیر خواب سگ بزرگ پرخاشگر

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر سگی کـه در خواب میبینید بـه طرز وحشتناکی پرخاشگر اسـت، تعبیر آن اسـت کـه خواب بیننده بازرسی عواطف و وسوسه‌های درونی خودرا در اختیار ندارد و انها بـه اسانی و بـه طرزی غیرقابل نظارت در هم می‌شکنند. خواب بیننده باید یاد بگیرد کـه برای گرفتن تصمیاتی عاقلانه و مفید باید بیشتر بـه ذهن خودش گوش بدهد.


(1) دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد
دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد


(2) تعبیر خواب سگ 54 تعبیر دیدن سگ در خواب
تعبیر خواب سگ 54 تعبیر دیدن سگ در خواب از نظر تحلیلگران خواب - مجله کسب و کار بازده


(3) دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد تعبیر
دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب سگ ساعدنیوز


(4) تعبیر خواب سگ سیاه دیدن سگ سیاه در
تعبیر خواب سگ سیاه دیدن سگ سیاه در خواب نشانه چیست


(5) تعبیر خواب سگ چیست دیدن سگ در خواب به
تعبیر خواب سگ چیست دیدن سگ در خواب به چه معناست


(6) تعبیر خواب سگ - دیدن سگ مرده در خواب چه
تعبیر خواب سگ - دیدن سگ مرده در خواب چه تعبیری دارد


(7) تعابیر دیدن سگ در خواب تعبیر خواب سگ
تعابیر دیدن سگ در خواب تعبیر خواب سگ سیاه سفید زرد مرده هار


(8) تعبیر خواب سگ - معنی دیدن سگ در خواب چیست
تعبیر خواب سگ - معنی دیدن سگ در خواب چیست


(9) تعبیر خواب سگ - بیش از 82 تعبیر مختلف
تعبیر خواب سگ - بیش از 82 تعبیر مختلف برای خواب سگ پاموه تعبیر خواب - روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − شش =

دکمه بازگشت به بالا